REGULAMENT GIVEWAY

 

SECȚIUNEA 1. ORAGNIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul Concursului (denumit în continuare „Concursul”) este SC Casualino JSC, cu sediul social în Bulgaria, Varna, str. Debar nr. 58, et.8.

1.2. Contactarea organizatorului Concursului se poate face la adresa de e-mail [email protected]. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament (denumit în continuare („Regulament”), care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeasi manieră în care a fost făcută și informarea inițială. Pe perioada Concursului, SC Casualino JSC, va desfășura urmatoarele servicii:

A. Va contacta câștigătorul pentru validarea și colectarea datelor în vederea predării premiilor;

B. Va preda premiul câștigătorului, după validarea și identificarea acestuia în condițiile stabilite prin Regulament;

C. La data acordării premiului, câștigătorul trebuie să ofere prenumele și numele, o adresă de livrare a premiului pe teritoriul României și un număr de telefon. Organizatorul fiind absolvit de orice răspundere ulterioară legată de premiul acordat câștigătorului.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

2.1. Concursul va începe pe 01.11.2022 și se termină pe 30.11.2022. Extragerea premiului se va face pe 02.12.2022 și va fi anunțat pe pagina VIP Remi pe Facebook.

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

3.1. Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

3.2. Nu pot participa angajați ai Organizatorului și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora.

3.3. De asemenea, nu pot participa la concurs persoanele sub vârsta de 18 ani. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită şi în afara oricărei constrângeria prevederilor prezentului regulament.

3.4. Un participant se poate înscrie la eveniment o singură dată și de pe un singur cont de Facebook.

3.5. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

3.6. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

3.7. Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie să aiba un cont de jucător, creat pe platforma de joc vipremi.ro, completat cu o adresă de email validă.

3.8. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligația de a o demonstra cu probe.

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanții la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1. Utilizatorii se pot înscrie în concurs începând cu dată de 01.11.2022 astfel:

5.2. Accesează platforma de joc vipremi.ro;

5.3. Se înregistrează ca jucător pe vipremi.ro

5.4. Joacă cel puțin 10 jocui în camera „Joacă cu Prietenii”

5.5. Apreciază pagina de Facebook VIP Remi

5.6. Partajează postul cu GIVEAWAY

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

6.1. Concursul va avea 1 câștigător.

6.2. Se vа acorda un premiu iPhone 13 Pro.

SECȚIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

7.2. Desemnarea câștigătorului se va face astfel: toate persoanele ce au respectat regulile de mai sus pentru concurs sunt înscrise în concurs, iar desemnarea câștigătorului va fi făcută prin tragere la sorți.

7.3. Anunțarea câștigătorului se va face în termen de 7 zile pe pagina de Facebook VIP Remi.

7.4. Organizatorul se obligă să facă publice, pe pagina de Facebook VIP Remi, numele câștigătorului și premiul acordat. În situația în care câștigătorul refuză să accepte premiul câștigat, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau un beneficiu și nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani și va fi acordat unul alt utlizator, ales prin tragere la sorți.

7.5. Câștigătorul este de acord cu publicarea numele lui utilizator pe paginile de Instagram și Facebook VIP Remi.

SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

8.1. Numele câștigătorului va fi publicat pe pagina de Facebook VIP Remi în termen de 7 zile de la încheierea concursului. De asemenea, acesta va fi contactat în baza datelor cu care s-a înregistrat ca jucător pe platforma de joc vipremi.ro.

8.2. Câștigătorul va intra personal în posesia premiului în termen de 15 zile lucrătoare de la înștiințare.

SECȚIUNEA 9. VALIDAREA CÂȘTIGĂTORULUI

9.1. Pentru a fi validat drept câștigător, participantul trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile descrise în secțiunile anterioare ale Regulamentului. De asemenea, în momentul recepției premiului, Participantul trebuie să prezinte un act de identitate valabil (cartea de identitate sau pașaportul).

9.2. Din dorința de a nu prejudicia nicio persoană care dorește să participe la prezenta loterie, Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua verificări în ceea ce privește corecta participare.

9.3. În cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de Organizator, rezultă că există participanți care încearcă sau au încercat să fraudeze procesul de înscriere, Organizatorul poate să le restricționeze participarea la loterie pe toată durata acesteia și/sau să le retragă dreptul la premiul obținut ca rezultat al activității lor neconforme.

SECȚIUNEA 10. LIMITAREA RĂSPUNDERII

10.1. Înscrierile înainte sau după perioada menționată în Regulament, nu vor fi luate în considerare.

10.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea la loterie, cauzate de furnizorul de internet sau conexiunea la internet a persoanei care dorește să se inscrie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea la eveniment în perioada de desfățurare a acestuia.

10.3. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care câștigătorul își pierde dreptul de a utiliza serviciile oferite de Facebook pe durată loteriei. În acest caz, participarea acestuia va fi invalidată.

10.4. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru situațiile în care mai multe persoane revendică același cont de Facebook participant; premiul va fi acordat persoanei care își declară datele de contact și prezintă actul de identitate la ridicarea premiului.

10.5. Organizatorul nu este responsabil de imposibilitatea de contactare a câștigătorului cauzată de furnizarea unor date de contact eronate sau de lipsa unui raspuns din partea acestuia. Imposibilitatea de contactare a câștigătorului sau lipsa unui raspuns din partea acestuia în termen de 3 de zile, de la data încercării de contactare sau de la data informării câștigătorului, după caz, atrage pierderea premiului.

SECȚIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE

11.1. Orice obligații de natura fiscală sau de altă natură, născute în legătura cu Premiile acordate în urma loteriei publicitare, revin exclusiv în sarcina Participanților câștigători.

11.2. Participanților la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a loteriei (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii formularului sau a solicitării Regulamentului). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt și nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, astfel cum a fost republicată, cu modificarile ulterioare.

SECȚIUNEA 12. INFORMAREA PARTICIPANȚILOR

12.1. Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, putând fi consultat pe pagina de site vipremi.ro/tc-giveaway/

12.2. Prin participarea la prezenta loterie publicitară, participanții sunt de acord ca datele lor de identificare să fie stocate într-o bază de date la care vor avea acces Organizatorul și dezvoltatorul aplicației, acestea putând fi folosite exclusiv pentru activitățile de marketing desfățurate de societatea CASUALINO JSC, cu respectarea dispozițiilor legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, participanții sunt de acord să primească informații, obiecte promoționale și/sau produse gratuite, prin poșta, telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare de la Organizator și de la partenerii săi.

12.3. Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, participanții au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, personal sau prin mandatări, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată acestuia. Participanții au, de asemenea, dreptul de intervenție asupra datelor personale putând, după caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte. În condițiile de mai sus participanții pot solicita transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

12.4. Prin participarea la loteria publicitară, participanții sunt de acord ca numele, datele de identificare și/sau fotografia/imaginea lor să poată fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator în materiale tipărite, audio sau video, fără că aceștia să emită pretenții financiare față de Organizator pentru organizarea acestor operațiuni, precum și să participe la toate activitățile promoționale organizate de către CASUALINO JSC în legătură cu această loterie publicitară.

SECȚIUNEA 13. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

13.1. Organizatorul este exonerat de răspundere în caz de forța majoră sau de caz fortuit, potrivit prevederilor art. 1351 Cod Civil.

13.2. Pentru scopul acestui regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

13.3. Organizatorul nu își asuma responsabilitatea pentru orice situații ce ar putea rezulta din folosirea de către o altă persoană decât participantul a datelor sale de identificare, a numărului de telefon, a adresei de e-mail ori a contului său de Facebook.

SECȚIUNEA 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Prin înscrierea la loteria publicitară a concursului participanții sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

14.2. CASUALINO JSC își rezervă dreptul să modifice prezentul Regulament prin act adițional ori de câte ori este necesar, cu publicarea actului adițional pe pagina de Facebook a Organizatorului.

14.3. Orice reclamație legată de desfășurarea loteriei publicitare va fi adresată în scris Organizatorului la adresa sediului social specificată în prezentul Regulament, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

14.4. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la loteria publicitară vor fi soluționate pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, de către instanțele judecătorești competente.

14.5. Facebook este exornat de orice răspundere legată de concurs, deoarece concursul nu este sponsorizat de către Facebook.

SECȚIUNEA 15. CONTACT ȘI SESIZĂRI DESFĂȘURARE CONCURS

15.1. În situatia în care aveți întrebări referitoare la modalitatea de derulare a Concursului GIVEAWAY, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected].